คลังปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร (SURE) เป็นคลังจัดเก็บข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้ผลงานที่จัดเก็บคงอยู่อย่างยั่งยืนถาวร ผู้ใช้จากภายในมหาวิทยาลัยรวมถึงจากภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากผลงานเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย โดยมีกระบวนการจัดการสารสนเทศดิจิทัลตั้งแต่การจัดการข้อมูล การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การเผยแพร่ และการสงวนรักษาตามแผนการสงวนรักษาวัตถุดิจิทัล

 

คลังปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากร (SURE) เป็นคลังจัดเก็บข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิทัลเพื่อให้ผลงานที่จัดเก็บคงอยู่อย่างยั่งยืนถาวร ผู้ใช้จากภายในมหาวิทยาลัยรวมถึงจากภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากผลงานเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย โดยมีกระบวนการจัดการสารสนเทศดิจิทัลตั้งแต่การจัดการข้อมูล การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การเผยแพร่ และการสงวนรักษาตามแผนการสงวนรักษาวัตถุดิจิทัล


Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV