"จุดหมาย"

จุดหมาย

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   ชำเรือง วิเชียรเขตต์

ชื่อผลงาน   จุดหมาย

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   สูง 199

เทคนิค   ปูนปลาสเตอร์(ปัจจุบันเป็นบรอนซ์)

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2507

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน (ประติมากรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร