"หมู่ ( กลุ่ม )"

หมู่ ( กลุ่ม )

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   ชำเรือง วิเชียรเขตต์

ชื่อผลงาน   หมู่ ( กลุ่ม )

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   สูง 142

เทคนิค   ปูนปลาสเตอร์(ปัจจุบันเป็นบรอนซ์)

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2508

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง (ประติมากรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์ (สวนประติมากรรม)