“ดุนยา (โลกปัจจุบัน) & อาคีเราะฮฺ (ปรโลก)”

ดุนยา (โลกปัจจุบัน) & อาคีเราะฮฺ (ปรโลก)

ชื่อศิลปิน   ยะมีล๊ะ หะยี

ชื่อผลงาน   ดุนยา (โลกปัจจุบัน) & อาคีเราะฮฺ (ปรโลก)

ประเภท   จิตรกรรม

ขนาด   212 x 240 ซม.

เทคนิค   เย็บปัก

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59 พ.ศ. 2556

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ท่ามกลางความเจริญเติบโตทางวัตถุในโลกดุนยา (โลกปัจจุบัน) นับเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดมวลมนุษย์ให้ออกห่างจากหลักคุณงามความดี แต่ความเจริญทางจิตใจของมนุษย์กลับสวนทางและถอยห่างจากหลักคำสอนทางศาสนาเป็นที่ตั้งไปทุกที่ ผลงานชุด “ดุนยา (โลกปัจจุบัน) & อาคีเราะฮฺ (ปรโลก)” ชุดนี้ ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนให้มวลมนุษย์ตระหนักระลึกถึงสัจธรรมของหลักคำสอนในศาสนาอิสลาม เพื่อยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้น เมื่อเราได้ทำความเข้าใจ จากการหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นวัตถุนอยกายของตน

ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์