“ความรู้สึกจาก..จิตใต้สำนึกของสตรีมุสลิม หมายเลข1”

ความรู้สึกจาก..จิตใต้สำนึกของสตรีมุสลิม หมายเลข1

ชื่อศิลปิน   ยามีล๊ะ หะยี

ชื่อผลงาน   ความรู้สึกจาก..จิตใต้สำนึกของสตรีมุสลิม หมายเลข1

ประเภท   จิตรกรรม

ขนาด   280 x 190 ซม

เทคนิค   เย็บปัก ถักร้อย

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2557

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากสภาวะสังคมในยุคปัจจุบันที่มีความเจริญรุ่งเรือง มนุษย์มีการยึดติดกับสิ่งที่เป็นวัตถุนิยมจนหลงลืม และถอยห่างจากหลักของคุณงามความดีที่คอยชี้นำทางสู่สัจธรรมที่เที่ยงตรงและเที่ยงแท้ ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนเรื่องราวความรู้สึกจากจินตนาการ จิตวิญญาน จิตใต้สำนึก อารมณ์ความรู้สึก ผ่านรูปทรงสัญลักษณ์ที่ถูกตัดทอนของสตรีมุสลิมที่มีทัศนะคติความเชื่อและแรงบันดาลใจจากหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติในศาสนาอิสลามที่สอนว่า"บรรดาสตรีนั้นอุปมาดั่งเสาของประเทศ หากสตรีในประเทศหนึ่งๆ นั้นดีและมีความประเสิรฐ แน่นอน ประเทศนั้นๆก็จะดีตามไปด้วย" โดยใกราถ่ายทอดด้วยกระบวนการเย็บปัก มาผสานกับเนื้อหาทางเทคนิควิธีการและสื่อวัสดุ เนื้อหที่แฝงด้วยความหมายของการเป็นสตรีที่ดี(ประเสริฐ) ถ่ายทอดในลักษณะการเย็บปักถักร้อย

ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์