"แม่ลูก"

แม่ลูก

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   เข็มรัตน์ กองสุข

ชื่อผลงาน   แม่ลูก

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   สูง 112 ซม.

เทคนิค   ปูนปลาสเตอร์

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2526

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน (ประติมากรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์ (สวนประติมากรรม)