"สนิทสนม"

สนิทสนม

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   สมโภชน์ แซ่ฮั่ง

ชื่อผลงาน   สนิทสนม

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   110 x 210 ซม.

เทคนิค   ปูนปลาสเตอร์ระบายสี

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2530

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ได้รับความบันดาลใจ จากความผูกพันธ์ทางดวงจิตของคนที่มีความผูกพันธ์ต่อกันโดยแสดงออกในลักษณะของการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกี่ยวข้องกันจนสนิทสนม ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ของจิตและกาย โดยนำเอาลักษณะสีที่พับหักบิดมาสร้างเป็นรูปทรงของคนที่เคียงคู่กัน
ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์ (สวนประติมากรรม)