"คนกับพลังของคน"

คนกับพลังของคน

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   สมโภชน์ แซ่ฮั่ง

ชื่อผลงาน   คนกับพลังของคน

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   85 x 210 ซม.

เทคนิค   ปูนปลาสเตอร์ ปัจจุบันหล่อบรอนซ์แล้ว (ต้นแบบไม่ทราบว่าอยู่ไหน)

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 34 พ.ศ. 2531

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน (ประติมากรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่เต็มไปด้วยพลังงาน และเป็นพลังงานที่มิรู้จักหมด ซึ่งพลังงานเหล่านั้น มีการแสดงออกมาทั้งใน รูปของการสร้างสรรและรูปของการทำลายมิว่าจะออกมาในรูปแบบใด พลังเหล่านั้นจะย้อนกลับมาเป็นแนวทางในการดำเนินชิวิตของมนุษย์ อันจะเห็นได้จากพัฒนาการของมนุษย์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ในตัวมนุษย์ มากมายไปด้วยพลังงานไม่ว่าจะเป็นพลังทางความคิด พลังในการสร้างสรร หรือพลังในการทำลาย และพลังอันมากมายเหล่านี้ มนุษย์เองก็มีความพอใจที่จะแสดงให้ปรากฏแก่สังคม จากเหตุดังกล่าวสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ข้าพเจ้าต่อตัวมนุษย์ และเป็นแนวความคิดในการสร้างงานประติมากรรม อันจะสะท้อนให้เห็นถึงความมีพลังการเคลื่อนไหว
ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์ (สวนประติมากรรม)