"พักผ่อน"

พักผ่อน

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   ยงยุทธ พินิจพงศ์

ชื่อผลงาน   พักผ่อน

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   150 x 270 ซม.

เทคนิค   ปูนปลาสเตอร์ระบายสี

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2533

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้าพเจ้าประทับใจในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ซึ่งแสดงออกมาเป็นท่าทางต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งข้าพเจ้าได้นำเอามาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะนั้น โดยที่ข้าพเจ้าได้นำรูปทรงทางธรรมชาตินั้นมารวมกับรูปทรงทางเรขาคณิต อันจะทำให้เกิดรูปทรงใหม่ ซึ่งมีความงามในอีกมุมมองหนึ่ง โดยรูปทรงใหม่จะมีความผสานกลมกลืนอยู่ในตัวของมันโดยที่ข้าพเจ้าใช้สติปัญญาเข้าไปใช้ในการหาจังหวะ การจัดวางองค์ประกอบโดยอาศัยความลงตัวของเส้น ปริมาตร พื้นระนาบ พื้นผิว ฯลฯจนเสร็จออกมาเป็นงานประติมากรรมของข้าพเจ้าชิ้นนี้ขึ้นมา
ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์ (สวนประติมากรรม)