"พลวัตร"

พลวัตร

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   อดิเรก โลหะกุล

ชื่อศิลปิน (ภาษาอังกฤษ)   Adirek Lohakul

ชื่อผลงาน   พลวัตร

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   180 x 100 ซม.

เทคนิค   เชื่อมเหล็ก

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43 พ.ศ. 2540

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้าพเจ้าสัมผัสสรรพสิ่งแห่งสากลจักรวาลอันมีขอบเขตแห่งการแบ่งแยก ในหน่วยที่เล็กที่สุดที่มนุษย์ประมาณและแบ่งแยกด้วยประสาทสัมพันธ์ทั้ง ๖ ได้โดยแยกย่อยสิ่งที่ใหญ่ที่สุดเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดให้เหลือหน่วยเล็กที่สุด คือ จุดอันเป็นรูปธรรมและนามธรรมควบคู่กันไป ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกให้เห็นถึงพลวัตรของความไม่ว่างที่เรียกว่า (Space) ในความรับรู้ของมนุษย์ โดยแสดงการแบ่งการเจาะลูกบาศก์ปริมาตรที่พลวัตรของจุดรวมตัวจนถึงระดับการแยกมิได้เป็นอนันต์
ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์ (สวนประติมากรรม)