"กำแพงปะการัง"

กำแพงปะการัง

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   อุดร จิรักษา

ชื่อผลงาน   กำแพงปะการัง

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   160 x 200 x 70 ซม.

เทคนิค   เซรามิค

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43 พ.ศ. 2540

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปะการังเปรียบเสมือนรั้วกำแพงที่คอยปกป้อง คุ้มครองสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล และในช่วงขณะเดียวกันก็ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เพราะมีโครงสร้างที่สลับซับซ้อน อุดมไปด้วยอาหารต่างๆ นานา จากประเด็นดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานประติมากรรมโดยอาศัยเทคนิคดินเผา เป็นสื่อรองรับ
ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : สวนประติมากรรม หอศิลป์สนามจันทร์