"สังคม?"

สังคม?

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   อดิเรก โลหะกุล

ชื่อศิลปิน (ภาษาอังกฤษ)   Adirek Lohakul

ชื่อผลงาน   สังคม?

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   180 x 150 x 50 ซม.

เทคนิค   เชื่อมโลหะ, ไฟเบอร์กลาส

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 47 พ.ศ. 2544

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้าพเจ้าต้องการแสดงรูปทรงของซากในกิจกรรมการบริโภคที่อยู่ในรูปทรงใหม่ในความรู้ของข้าพเจ้า
ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์ (สวนประติมากรรม)