"พลังของรูปทรงแห่งการปกป้อง หมายเลข 1"

พลังของรูปทรงแห่งการปกป้อง หมายเลข 1

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   ศิวดล สิทธิพล

ชื่อผลงาน   พลังของรูปทรงแห่งการปกป้อง หมายเลข 1

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   180 x 150 x 150 ซม.

เทคนิค   โลหะ - สลักหิน

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48 พ.ศ. 2545

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้าพเจ้ามีความเชื่อในพลังของความรักความผูกพันอันเป็นสัจจะที่มีอยู่ในธรรมชาติที่แห่งหนใด สรรพชีวิตใดเมื่อมีความรักย่อมปกป้องสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจ ซึ่งข้าพเจ้าได้นำเนื้อหาสาระดังกล่าวมาแทนค่าเป็นรูปทรงที่แข็งแรงมีพลังกับรูปทรงที่อ่อนโยนให้มีการประสานสัมพันธ์กันเพื่อสะท้อนถึงเรื่องราวแห่งการปกป้องคุ้มครองโอบอุ้มโดยงานประติมากรรม
ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์ (สวนประติมากรรม)