"พลังความเคลื่อนไหว"

พลังความเคลื่อนไหว

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   นิรัน แข็งขันธุ์

ชื่อศิลปิน (ภาษาอังกฤษ)   Nirun Kangkhan

ชื่อผลงาน   พลังความเคลื่อนไหว

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   160 x 290 x 270 ซม.

เทคนิค   เชื่อมโลหะ

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50 พ.ศ. 2547

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์ (สวนประติมากรรม)