"จังหวะ อารมณ์ และความรู้สึก" RHYTHM EMOTION AND FEELING

จังหวะ อารมณ์ และความรู้สึก

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   จักรกฤษณ์ อาสนะ

ชื่อผลงาน   จังหวะ อารมณ์ และความรู้สึก

ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ)   RHYTHM EMOTION AND FEELING

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   110 x 120 x 110 ซม.

เทคนิค   เชื่อมเหล็ก

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2539

รางวัลที่ได้รับ   เกียรตินิยม เหรียญเงิน

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

เส้นจังหวะรูปทรงและที่ว่างก่อให้เกิดความรู้สึกของธรรมชาติสิ่งมีชีวิต ข้าพเจ้านําธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต เล็กๆ มาเสนอให้เห็นคุณค่าของสิ่งมีชีวิตเล็กที่จะทําให้ธรรมชาติคงอยู่ตลอดไป
ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์ (สวนประติมากรรม)