"เวลาและฤดูกาล"

เวลาและฤดูกาล

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   มานพ สุวรรณปินฑะ

ชื่อศิลปิน (ภาษาอังกฤษ)   Manop Suwanpinta

ชื่อผลงาน   เวลาและฤดูกาล

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   270x100 ซม.

เทคนิค   ไฟเบอร์กลาส

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52 พ.ศ. 2549

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน (ประติมากรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

มนุษย์มีสิทธิที่จะเกิดและอาศัยอยู่บนโลกนี้เพียงชั่วคราว เมื่อถึงเวลาสิ้นชีวิตอันมีสาเหตุจากสิ้นอายุขัย ภัยธรรมชาติ หรือแม้แต่ภัยจากมนุษย์ด้วยกันเอง ฯลฯ แต่มนุษย์ก็เต็มไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นในความคิด ความเชื่อเฉพาะตนหรือกลุ่มของตน ความละโมภ ความเห็นแก่ตัว เป็นสาเหตุหลักแห่งการขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น อันเป็นเหตุให้โลกของเราบกพร่อง ขาดแคลน และโหดร้ายอยู่เป็นนิจ