"สัมพันธภาพระหว่างรูปทรง"

สัมพันธภาพระหว่างรูปทรง

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   สุรชัย ดอนประศรี

ชื่อผลงาน   สัมพันธภาพระหว่างรูปทรง

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   169 x 195 x 196 ซม.

เทคนิค   เชื่อมโลหะ

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2545

รางวัลที่ได้รับ   เกียรตินิยม เหรียญเงิน

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้าพเจ้าต้องการนําเสนอความงามของรูปทรง ซึ่งเกิดจากการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างวัตถุและการเปลี่ยนแปลงรูปทรงและการนําเสนอโดยกรรมวิธีทางโลหะ
ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์ (สวนประติมากรรม)