"MY HEART"

MY HEART

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   ไชยวัฒน์ กุดาพันธ์

ชื่อผลงาน   MY HEART

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   160 x 80 x 80 ซม.

เทคนิค   เชื่อมโลหะ/Iron welding

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2549

รางวัลที่ได้รับ   เกียรตินิยม เหรียญเงิน

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บโดยมิรู้ตัว
ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์ (สวนประติมากรรม)