"ลีลาแห่งกาลเวลา" RHYTHM OF TIME

ลีลาแห่งกาลเวลา

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   อรุณศักดิ์ พัฒนกุลอนันต์

ชื่อผลงาน   ลีลาแห่งกาลเวลา

ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ)   RHYTHM OF TIME

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   170 x 200 x 170 ซม.

เทคนิค   เชื่อมโลหะ/Metal welding

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2550

รางวัลที่ได้รับ   เกียรตินิยม เหรียญเงิน

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้าพเจ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความประสานกลมกลืนอย่างมีเอกภาพของชีวิตในธรรมชาติ ซึ่งได้ก่อให้เกิดลีลา และทิศทางของการเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงที่มีความรู้สึก เป็นพลังอันยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยความงดงาม เร้นลับ น่าประทับใจ อันเป็นจุดเริ่มต้น ในการสร้างสรรค์งานประติมากรรมตามความรู้สึกส่วนตัว
ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์