"สลาย" DISSOLVE

สลาย

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   วีรยุทธ ศรีเที่ยง

ชื่อผลงาน   สลาย

ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ)   DISSOLVE

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   200 x 190 x 173 ซม.

เทคนิค   โลหะ

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 31 พ.ศ. 2557

รางวัลที่ได้รับ   เกียรตินิยมยอดเยี่ยม เหรียญทอง

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงสภาวะที่ไม่เที่ยงของสังขาร ที่แปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา และเป็นการแสดงออกของรูปทรงอิสระในรูปแบบนามธรรม ที่คล้ายกับรูปร่างของเถาวัลย์ที่กำลังแห้งเฉาไม่มั่นคง ดูแล้วหดหู่เหมือนกับสภาวะที่ใกล้ดับสูญของสิ่งมีชีวิต