“เปลี่ยนผ่าน หมายเลข 1” Transition No. 1

เปลี่ยนผ่าน หมายเลข 1

ชื่อศิลปิน   ธีรพล สีอิ่น

ชื่อผลงาน   เปลี่ยนผ่าน หมายเลข 1

ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ)   Transition No. 1

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   120 x 145 x 117 ซม.

เทคนิค   เชื่อมโลหะประกอบวัสดุ

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2562

รางวัลที่ได้รับ   เกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี”

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ที่สร้างผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม การเปลี่ยนผ่าน สังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม จากเดิมที่มนุษย์มีวิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย ความเป็นวิถีชีวิตท้องถิ่นค่อย ๆ เปลี่ยนไป สังคมอุตสาหกรรมรวมไปถึงธรรมชาติที่เคยสวยงาม ความเป็นท้องทุ่ง โคกเนิน ป่าเขา นั้นได้กลายเป็นเพียงแปลงเพาะปลูก ปล่องโรงสีที่เข้ามาเป็นสัญลักษณ์ทางภูมิทัศน์แบบใหม่ การทำไร่ไถนาที่เคยเห็นเป็นภาพของคนที่เดินตามสัตว์ตัวใหญ่กลับกลายเป็นเครื่องจักรที่วิ่งเล่นอยู่ในท้องทุ่ง จากแรงบันดาลใจข้างต้นผู้สร้างสรรค์ได้นำเรื่องราวเหตุการณ์มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ประติมากรรมเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ดังกล่าว โดยการสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคเชื่อมโลหะประกอบวัสดุล้อรถไถ และรูปทรงมนุษย์เป็นรูปทรงหลักในการสร้างสรรค์

ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์