“บทสนทนาระหว่างฉัน...กับ...ฉัน” Conversation between Me and Myself

บทสนทนาระหว่างฉัน...กับ...ฉัน

ชื่อศิลปิน   นายภัควี แก่งทองหลาง

ชื่อผลงาน   บทสนทนาระหว่างฉัน...กับ...ฉัน

ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ)   Conversation between Me and Myself

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   250 x 280 x 170

เทคนิค   ดินเผาขึ้นรูปด้วยมือ

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2562

รางวัลที่ได้รับ   ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ด้วยแรงบันดาลใจจากหลักคำสอนของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถร ที่ว่าการพิจารณากายนี้ เป็นของสำคัญ ผู้ที่จะพ้นทุกข์ล้วนแต่ต้องพิจารณากายนี้ทั้งสิ้น สิ่งสกปรกน่าเกลียดนั้นก็คือตัวเรานี้เอง ร่างกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งโสโครก เป็นอสุภะปฏิกูลน่าเกลียด เพราะฉะนั้นจึงพิจารณาร่างกายนี้ให้ชำนิชำนาญ ให้มีสติ พิจารณา ในทุกสภาพ ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ คิด พูด ก็ให้มีสติรอบคอบในกายอยู่เสมอ จึงนำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและสร้างสรรค์เป็นประติมากรรมดินเผาเพื่อใช้ในการเตือนสติตนเองอยู่เสมอ

ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์