“สุข ใต้ วิถี” Happy Southern Way

สุข ใต้ วิถี

ชื่อศิลปิน   กูซอฟียะฮ์ นิบือซา

ชื่อผลงาน   สุข ใต้ วิถี

ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ)   Happy Southern Way

ประเภท   ภาพพิมพ์

ขนาด   225 x 243 ซม.

เทคนิค   ภาพพิมพ์ประกอบ

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2562

รางวัลที่ได้รับ   ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานชิ้นนี้เกิดจากความต้องการถ่ายทอดเรื่องราววิถีการดำเนินชีวิตในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดินแดนที่ผ่านอารยธรรมยุคสมัย และการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ระหว่างคนไทยพุทธ คนไทยมลายู และคนไทยเชื้อสายจีน ก่อให้เกิดความงามอันเรียบง่าย ซึ่งเป็นอัตลักษณ์วิถีที่สมบูรณ์ โดยแสดงออกผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ในรูปแบบสามมิติ (นูนสูง) เทคนิคภาพพิมพ์ประกอบ เปรียบเสมือนการก่อรูปทรงสัญลักษณ์ให้เกิดความสมบูรณ์ของวัฒนธรรม คุณค่าความดีงามของความรู้สึกจากภายในสู่ภายนอก

ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์