“ผาหิน” Rock Cliff

ผาหิน

ชื่อศิลปิน   จักรี คงแก้ว

ชื่อผลงาน   ผาหิน

ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ)   Rock Cliff

ประเภท   ภาพพิมพ์

ขนาด   139 x 237 ซม.

เทคนิค   ภาพพิมพ์แกะไม้

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2562

รางวัลที่ได้รับ   ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ถ่ายทอดเรื่องราวความงามของธรรมชาติ การเปลี่ยนผัน สัจธรรม ความคงอยู่และการเสื่อมสลายของหน้าผาหินที่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ เพื่อนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์

ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์