“Inheritance”

Inheritance

ชื่อศิลปิน   ภูริธิป สุริยภัทรพันธ์

ชื่อผลงาน   Inheritance

ประเภท   ภาพพิมพ์

ขนาด   135 x 105 ซม.

เทคนิค   ภาพพิมพ์หิน

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2562

รางวัลที่ได้รับ   ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ภาพพิมพ์)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

“อิสรภาพ” เป็นเป้าหมายหรือสาระสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพในจิตใจของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันที่อยู่ภายใต้ความกดดันและตกอยู่ในสภาวะของการจำยอมต่ออิสรภาพที่มีอยู่ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมนุษย์สมควรที่จะได้รับอิสรภาพอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจและการเลือกสรรทุก ๆ สิ่งตามแต่ใจต้องการ รวมถึงมีอิสรภาพในการกำหนดชีวิตของตนเองโดยไม่มีสิ่งใดมาจำกัดขอบเขตหรือตีกรอบ หากแต่ในสังคมปัจจุบันนี้ มนุษย์ทุกคนล้วนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์นั้น รวมถึงยังไม่ได้รับโอกาสที่จะสามารถไขว่คว้าหรือตามหาสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิติอย่างแท้จริง ไม่ว่าด้วยข้อจำกัดทางสังคม วัฒนธรรม กรอบของความคิดของผู้คนในสังคม รวมถึงยังมีกรอบต่าง ๆ อีกมากมายจนนับไม่ถ้วน จากความต้องการถ่ายทอด สภาวะของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความอึดอัด ความกดดัน และความทุกข์ที่เกิดจากการถูกจำกัดริดรอนอิสรภาพทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่าน “วัตถุเชิงสัญญะ” ในการสื่อสารดังกล่าว บางทีอาจถึงเวลาที่มนุษย์ในสังคมควรต้องรับรู้และรู้สึกถึงภยันอันตรายที่ค่อย ๆ ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ จึงต้องการให้ผลงานภาพพิมพ์นี้สร้างความมุ่งมั่นที่จะดำเนินชีวิตก้าวไปข้างหน้า ผ่านม่านหมอกของสรรพสิ่งที่บดบังวิสัยทัศน์และหลุดพ้นจากกรอบของโฆษณาชวนเชื่อทั้งหลาย เพื่อเริ่มต้นเดินทางไปสู่สภาวะของอิสรภาพที่แท้จริงซึ่งหลุดพ้นจากความทุกข์และเต็มไปด้วยความสงบสุขอันไร้ซึ่งขอบเขตใด ๆ

ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์