“จังหวะกล” Mechanical Rhythm

จังหวะกล

ชื่อศิลปิน   พีรพันธ์ จันทรชิต

ชื่อผลงาน   จังหวะกล

ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ)   Mechanical Rhythm

ประเภท   สื่อประสม

ขนาด   280 x 240 x 200 ซม.

เทคนิค   ประกอบไม้ร่วมกับวัตถุ และวัสดุ

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2562

รางวัลที่ได้รับ   ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (สื่อประสม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสื่อประสมโดยการนำวัตถุ วัสดุ เช่น ไม้ เหล็ก ล้อ โซ่ จักรเย็บผ้า ถังสังกะสี ลูกเหล็ก เฟือง มอเตอร์ ที่พบเจอในช่วงเวลาในวัยเด็ก และเกิดการชำรุด ผุพัง เสียหายจากการใช้งาน มาสร้างสรรค์คุณค่าและความหมายในรูปแบบของโครงสร้างประติมากรรมสื่อประสม สอดแทรกจังหวะลีลาของเส้นและเสียง ด้วยกลไกการเคลื่อนที่ของวัสดุโดยใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อถ่ายทอดแนวคิดจากความทรงจำ ประสบการณ์ที่แฝงไปด้วยองค์ความรู้ ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสื่อประสมที่ทรงคุณค่าต่อจิตใจ และอารมณ์ความรู้สึกภายในตัวตนของผู้สร้างสรรค์

ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์