“Dictionary of Life”

Dictionary of Life

ชื่อศิลปิน   คนัมพร พันธุ์สวัสดิ์

ชื่อผลงาน   Dictionary of Life

ประเภท   ภาพพิมพ์

ขนาด   200 x 62 x 48 ซม.

เทคนิค   ภาพพิมพ์สื่อผสมจัดวาง

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2562

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลเกียรตินิยมยอดเยี่ยม เหรียญทอง “ศิลป์ พีระศรี”

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

มนุษย์เกิดมาเพื่อค้นหาเป้าหมายในชีวิตของตน เริ่มจากการค้นหาสิ่งหนึ่งเพื่อนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง เกิดเป็นการเปลี่ยนแปลง สั่งสมประสบการณ์ความดี ความชอบ ความเกลียดชัง ทุกอย่างเรียกว่ากระบวนการคิดที่ไม่อาจระบุได้อย่างแน่ชัด วันนี้คิดอย่างหนึ่ง พรุ่งนี้คิดอีกอย่างหนึ่ง ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่นตามสภาวะห้วงขณะความคิดนั้น ๆ เป้าหมายในชีวิตของมนุษย์ทุกคนคือการแสวงหาตนที่เป็นอนันต์ ดั่งเช่น หนังสือที่อ่านไม่ออก พจนานุกรมที่หาความหมายไม่ได้ แต่สิ่งที่สำคัญคือการค้นหาตนเองต่อไปเป็นการเดินทางชีวิตที่ไม่มีวันสิ้นสุด

ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์