“รถบรรทุก หมายเลข 4”

รถบรรทุก หมายเลข 4

ชื่อศิลปิน   คเณศ แสนศรีลา

ชื่อผลงาน   รถบรรทุก หมายเลข 4

ประเภท   ภาพพิมพ์

ขนาด   126 x 182 ซม.

เทคนิค   ภาพพิมพ์แกะไม้

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2562

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี”

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ด้วยความประทับใจในความงามของรถบรรทุก และภาพบรรยากาศต่าง ๆ ที่อยู่ในขณะนั้น จึงอยากถ่ายทอดบรรยากาศอารมณ์ความรู้สึกจากเหตุการณ์นั้นผ่านความประทับใจในรถบรรทุก สิ่งของต่าง ๆ ที่รถบรรทุกอยู่ ภาพบรรยากาศที่เกิดลักษณะต่าง ๆ ของรถบรรทุก ซึ่งภาพเหล่านี้ทำให้นึกถึงอาชีพของครอบครัว รวมไปถึงความสามารถ ความอดทนของรถบรรทุกชนิดต่าง ๆ ที่ถึงแม้เก่า แต่ก็ต้องทำงาน ซึ่งเราสามารถรับรู้ได้จากประสาทสัมผัสทางการมองเห็นจนทำให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึกและสุนทรียภายในจิตใจ