“จรัญ 2561 หมายเลข 1”

จรัญ 2561 หมายเลข 1

ชื่อศิลปิน   ธนพล อินทฤทธิ์

ชื่อผลงาน   จรัญ 2561 หมายเลข 1

ประเภท   ภาพพิมพ์

ขนาด   141 x 106 ซม.

เทคนิค   ภาพพิมพ์แกะไม้

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2562

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี”

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

แสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมของเมืองหลวงในช่วงเวลาต่าง ๆ

ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์