“รูปแห่งกิเลสวัฏฏะ”

รูปแห่งกิเลสวัฏฏะ

ชื่อศิลปิน   ธนัชชา ลีลางกูร

ชื่อผลงาน   รูปแห่งกิเลสวัฏฏะ

ประเภท  

ขนาด   178 x 170 ซม.

เทคนิค   สีอะครีลิคบนผ้าใบ และวิดีโออาร์ต

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2562

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี”

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

“หากมนุษย์เป็นเพียงจิตและกายหยาบที่ติดอยู่ในวัฏสงสาร ดังเหมือนถูกห่อหุ้มไปด้วยเปลือกอันโสมมแล้วเหตุไฉนเล่าจึงไม่กะเทาะเปลือกอันเต็มไปด้วยกิเลสเหล่านี้ออกมา?” ด้วยแรงบันดาลใจที่ได้จากพระไตรปิฎกในตอนหนึ่ง พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพราหมณ์ดังพอสรุปใจความได้ว่าลูกไก่ตัวใดทำลายกระเปาะฟองด้วยปลายเล็บเท้าหรือด้วยจงอยปากออกมาได้โดยสวัสดีก่อน ก็เสมือนเป็นพี่ใหญ่ที่สามารถทำลายกระเปาะอันเสมือนเป็นอวิชชา ไม่ตกเป็นทาสของกิเลส จึงตีความจากแรงบันดาลใจนี้ หากฟองไข่นั้นคือฟองซึ่งทั้งมนุษย์ เทวดา มาร ซึ่งยังติดอยู่วัฏสงสารล้วนอยู่อาศัย ก็เหมือนเป็นฟองไข่อันเน่าเหม็นที่เต็มไปด้วยกิเลส จึงถ่ายทอดให้เห็นพฤติกรรมอันเต็มไปด้วยกิเลสของมวลมนุษย์ภพภูมิต่าง ๆ รวมไปถึงจินตนาการสร้างตัวละครที่มีอัตลักษณ์เฉพาะเสมือนเป็นสัตว์ประหลาดที่เกิดจากฟองไข่อันเน่าเหม็นนี้

ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์