• EndNote

  เป็นโปรแกรมการจัดการข้อมูลบรรณานุกรม ใช้อ้างอิงเมื่อทำผลงานวิชาการ หรือบทความวิชาการ หรือวิทยานิพน์ สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร เช่น Microsoft Word 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, OpenOffice เพื่อแทรกรายการเอกสารอ้างอิงในไฟล์ word

Site license

 • เป็นสิทธิใช้งาน (Site license) เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น
 • ห้ามนำโปรแกรมไปเผยแพร่ หรือแจกจ่ายให้บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมได้เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่เป็นสมาชิก SU-Net (..........@su.ac.th) เท่านั้น
 • การดาวน์โหลดโปรแกรมต้องผ่าน VPN ของมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานหรือการดาวน์โหลด สามารถสอบถามได้ที่
งานบริการ หอสมุดวังท่าพระ โทรศัพท์ : 02-223-5219 หรือโทรศัพท์ 02-623-6115 ต่อ 11442 - 11443
งานบริการสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ โทรศัพท์ : 034-253910-17 ต่อ 22726 หรือโทรศัพท์ 034-241513 หรือ email : sus.ref2011@gmail.com
งานบริการ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โทรศัพท์ : 032 594043-50 ต่อ  41550
ดาวน์โหลดโปรแกรม EndNote หากเป็นเครือข่ายนอกมหาวิทบาลัย จำเป็นต้องเชื่อมต่อ VPN ของมหาวิทยาลัยก่อน
EndNote X9 เป็นโปรแกรมล่าสุด
EndNote X9 ติดตั้งบน Windows 7 (SP1), Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 และ Microsfot Word [Cite While You Write], PowerPoint version 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 365
EndNote X9 ติดตั้งได้บน macOS Sierra 10.10 ขึ้นไป และ Microsoft Word [Cite While You Write] 2011, 2016 (version 15.21.1 ขึ้นไป)
EndNote X8 ติดตั้งบน Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
EndNote X8 ติดตั้งได้บน macOS Sierra 10.10 ถึง 10.12 และ Mircosoft Word
EndNote X7 ไม่สามารถติดตั้งได้บน macOS Sierra

การแก้ไขปัญหา

ในกรณีที่ติดตั้งแล้วหน้าจอการติดตั้งค้าง เป็นเวลานาน เกิดจากการติดตั้ง Export Helper ต้องเลือกการติดตั้งแบบ Custom

สำหรับบางเครื่อง ภาษาไทยจะแสดงเป็นตัวสีเหลี่ยม ให้แก้ไขที่ Display Fonts ที่เมนู Preference

การสำรองข้อมูล โดยใช้วิธีบีบอัด (Compress Library) จะรวมนามสกุล enl และโฟลเดอร์ library.DATA เข้าด้วยกัน

ในกรณีที่ต้องการอ้างอิงในเนื้อหา สำหรับเอกสาร (Reference) ที่มีผู้แต่งหลายคน แต่ต้องการให้แสดงเฉพาะชื่อผู้แต่งคนแรกตามด้วยปี

ชื่อผู้แต่งคนไทย : ชื่อ นามสกุล เช่น จันทร์ยวีร์ สมปรีดา หลังนามสกุลใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) เสมอ เช่น จันทร์ยวีร์ สมปรีดา,

ชื่อผู้แต่งนิติบุคคล : หน่วยงานใหญ่ หน่วยงานรอง ตามลำดับระหว่างชื่อหน่วยงานใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นและเว้น ระยะห่างแต่ละหน่วยงาน 1 ตัวอักษร เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะโบราณคดี, ภาควิชาโบราณคดี,

เข้าไปแก้ไข style โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ที่โปรแกรม EndNote เลือกเมนู Edit -> Output Style -> Edit "APA 6th"
 • ทางซ้ายมือเลือก Bibliography -> Templates
 • ในช่อง Reference Type เลื่อนที่ Legal Rule or Regulation
 • คลิกที่ปุ่ม Insert Field เพิ่ม Field Translate Title เพื่อใส่ชื่อกฎหมาย

หลังจากที่ได้ดาวน์โหลดไฟล์รายการบรรณานุกรม (นามสกุล .enw) เรียบร้อยแล้ว

 • ที่โปรแกรม EndNote เลือกเมนู File -> Import
 • จะปรากฎหน้าต่างใหม่ขึ้น ถ้าบน Mac OS ให้คลิกที่ปุ่ม Options
 • ในช่อง Import Options ให้เลือก EndNote Import
 • เลือกไฟล์ที่ต้องการนำเข้า แล้วกดปุ่ม Import
 • เปิดเว็บ Google Scholar
 • ใส่คำค้นที่ต้องการ
 • หลังจากนั้นจะปรากฎหน้าจอผลการสืบค้น ให้คลิกเครื่องหมาย
 • คลิกที่ข้อความ EndNote จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ scholar.enw
 • ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ชื่อ scholar.enw เพื่อนำข้อมูลเข้า EndNote Library (บน Windows)
 • ที่เอกสาร Word เลื่อน cursor ไปยังรายการ citation ที่ต้องการใส่เลขหน้า
 • คลิกที่ Tab EndNote X9 และคลิกที่ Edit and Manage Citation(s)
 • ใส่ตัวเลขในช่อง Pages:
 • คลิกปุ่ม OK

แทรกรายการอ้างอิงในรูปแบบ Author (Year) คือ เป็นแบบ ชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์)

แทรกรายการอ้างอิงในรูปแบบ Year เท่านั้นคือ แทรกข้อมูลอ้างอิงเฉพาะปีที่พิมพ์ โดยไม่แสดงชื่อผู้แต่ง

แทรกรายการอ้างอิงในรูปแบบ Author เท่านั้นคือ แทรกข้อมูลอ้างอิงเฉพาะชื่อผู้แต่ง โดยไม่แสดงปีที่พิมพ์

แทรกรายการเอกสารอ้างอิงเท่านั้นคือ โดยไม่แสดงข้อมูลอ้างอิง

 • เอกสาร PDF ที่มีระบุ doi (ตัวระบุวัตถุดิจิทัล) โปรแกรม EndNote สามารถดึงรายการบรรณานุกรมเข้าให้อัตโนมัติ
 • ตัวอย่าง https://doi.org/10.1108/JCHMSD-09-2017-0065
 • การนำไฟล์ PDF เข้าเลือก File -> Import -> File และใน Import Option เลือก PDF
 • กรณีที่มีหลายไฟล์ ให้เลือก File -> Import -> Folder และใน Import Option เลือก PDF
 • กดปุ่ม Import
 • หลังจากโปรแกรม EndNote จะทำการค้นหาและดึงรายการบรรณานุกรมให้อัตโนมัติ

ในกรณีที่ไม่สามารถแนบไฟล์ EndNote Library ได้ เมื่อกดคำสั่ง Save to Cloud บน iThesis ทางบัณฑิตแจ้งว่า ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นให้นักศึกษา insert citation ตามปกติ แต่ไม่ต้องกดคำสั่ง Save to Cloud (เพื่อแนบไฟล์ EndNote Library) ส่วนปัญหานี้จะัณฑิตได้พยายามแก้ไขอยู่

Get in Touch

Contact

งานบริการ หอสมุดวังท่าพระ โทรศัพท์ : 02-223-5219 หรือโทรศัพท์ 02-623-6115 ต่อ 11442 - 11443 หรือ ฝากข้อความผ่านทาง Messenger

งานบริการสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ โทรศัพท์ : 034-253910-17 ต่อ 22726 หรือโทรศัพท์ 034-241513 หรือ email : sus.ref2011@gmail.com หรือ ฝากข้อความผ่านทาง Messenger

งานบริการ หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โทรศัพท์ 032 594043-50 ต่อ 41550 หรือ ฝากข้อความผ่านทาง Messenger