สะพานมอญ (The Mon Bridge)

ที่ตั้ง
เป็นสะพานข้ามคลองหลอดบริเวณถนนราชินีเชื่อมถนนอัษฎางค์ อยู่ระหว่างแขวงพระบรมมหาราชวังกับแขวงวังบูรพาภิรมย์  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ประวัติและสถาปัตยกรรมที่สำคัญ
สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยชาวมอญที่มาอาศัยอยู่ริมฝั่งคลองหลอดได้ช่วยกันทำขึ้นจึงเรียกว่า สะพานมอญตั้งแต่นั้นมา ตัวสะพานใช้ไม้สักขนาดใหญ่หนา เชิงสะพานทั้งสองข้างก่ออิฐถือปูนเป็นกำแพงรับ สะพาน ต่อมาในรัชกาลที่6 ได้โปรดฯ ให้สร้างใหม่เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบง่าย ๆ แต่มีความงามอยู่ที่ลูกกรงราวสะพาน เป็นเหล็กดัดลวดลายแบบ “ นวศิลป์ ” หรือ “ ART NUVEVAU ” กลาย ๆ


bridge-mon clip image002 0001

bridge-mon clip image002

bridge-mon clip image002 0000

บรรณานุกรม
กรมศิลปากร. รายงานการสำรวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : งานผังรูปแบบ ฝ่ายอนุรักษ์โบราณสถาน กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2538.
ศิริชัย นฤมิตรเรขการ. สะพานเก่ากรุงเทพฯ (Old bridges of Bangkok). กรุงเทพฯ : สยามสมาคมฯ, 2520.

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 หอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
Designed by themescreative.com