ท่ามหาราช

ที่ตั้งและความเป็นมา

       ท่ามหาราช ตั้งอยู่ที่ตรอกมหาธาตุ ถนนมหาราช สร้างขึ้นในรูปแบบของ Contemporary Modern Style เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะสมัยใหม่ให้เข้ากับวิถีริมฝั่งน้ำของผู้คน โดยเปิดเป็นถนนคนเดินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงแม่น้ำเจ้าพระยาได้มากขึ้น และนำกลุ่มอาคารพาณิชย์ที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุงพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความทันสมัย ประกอบด้วยอาคาร 7 อาคาร จำหน่ายอาหาร ขายสินค้า และบริการต่าง ๆ รวมถึงมีการนำศิลปะสมัยใหม่มาใช้ตกแต่งพื้นที่โดยรอบให้เป็นสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ การถ่ายภาพ นอกเหนือจากการเป็นพื้นที่ขายอาหาร ทำให้ท่ามหาราชกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนสนใจแวะเวียนมาอย่างสม่ำเสมอ โครงการท่ามหาราชเกิดจากการพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าเรือมหาราชเดิมและจากการรวมที่ดินที่ถูกใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ โดยผู้พัฒนาโครงการนำที่ดินในบริเวณดังกล่าวมาศึกษาเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงการศึกษาด้านข้อจำกัดในการพัฒนาโครงการ โดยบริษัท สุภัทรา เรียล เอสเตท จำกัด เป็นหนึ่งในเครือธุรกิจสุภัทรากรุ๊ป ผู้ทำธุรกิจการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยามาตั้งแต่อดีต โดยการจัดตั้งบริษัสุภัทรา เรียล เอสเตท จำกัด เกิดขึ้นจากผู้บริหารรุ่นที่ 3 โดยมีความสัมพันธเป็นรุ่นหลานของผู้ก่อตั้งบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา

สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปในบริเวณใกล้เคียงโครงการ

       ท่ามหาราชตั้งอยู่บริเวณใกล้กับท่าพระจันทร์ ซึ่งมีความสำคัญและสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตของคนในบริเวณนั้น เนื่องจากชุมชนท่าพระจันทร์เป็นชุมชนที่มีประวัติและเอกลักษณ์ชัดเจนโดยทางเดินเชื่อมริมแม่น้ำจากท่าพระจันทร์สามารถเดินมายังท่าวัดมหาธาตุและท่ามหาราชได้ ซึ่งเส้นทางเดินริมแม่น้ำเป็นที่ตั้งของร้านค้าต่าง ๆ โดยมีตรอกสนามพระและตรอกมหาธาตุเชื่อมต่อทางเดินริมแม่น้ำกับถนนมหาราช ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกพื้นที่โครงการ ก่อนการพัฒนาโครงการท่ามหาราชทางด้านหน้าเป็นอาคารพาณิชย์สูงประมาณ 3-4 ชั้น ยาวต่อเนื่องไปจนถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประตูท่าพระจันทร์ ฝั่งตรงข้ามทางเข้าเป็นวัดมหาธาตุ ด้านบริเวณริมน้ำเป็นทางเดินต่อเนื่องขนานไปตามริมแม่น้ำเป็นแผงร้านเช่าพระเครื่อง มีหาบเร่วางของขายอยู่ทั่วไป ปัจจุบันท่ามหาราชเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีความทันสมัยทั้งรูปแบบของการก่อสร้างอาคารและร้านค้าต่าง ๆ รวมถึงการนำศิลปะสมัยใหม่มาใช้ตกแต่งในพื้นที่โดยรอบ โครงการท่ามหาราชอยู่ในแนวคิดของ Riverside Eatery, Urban Oasis, Art & Culture Market โดยการนำกลุ่มอาคารพาณิชย์ที่มีอยู่แล้วบริเวณท่ามหาราชมาปรับปรุงและพัฒนาให้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

 

บรรณานุกรม

ปรียาบดี ศรีแหลมสิงห์. "กระบวนการพัฒนาศูนย์การค้าแบบเปิดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา : กรณีศึกษา โครงการท่ามหาราช กรุงเทพมหานคร." วิทยานิพนธ์ปริญญาเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.

เสียงสะท้อนของการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ : ภาควิชามนุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 หอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
Designed by themescreative.com