โรงเรียนราชินี

ที่ตั้ง
เลขที่ 444 ถนนมหาราช แขวงพระบรมหมาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

อาณาเขต
     ทิศเหนือ จรด ซอยท่าข้าม
     ทิศใต้ จรด ถนนราชินีและคลองคูเมืองเดิม
     ทิศตะวันตก จรด แม่น้ำเจ้าพระยา
     ทิศตะวันออก จรด ถนนพระบรมมหาราช

เนื้อที่ ทั้งหมดประมาณ 11 ไร่ 82 ตรารางวา

ปีที่ก่อสร้าง สมัยรัชกาลที่ 5

ประวัติ
โรงเรียนราชินีเดิมเคยเป็นวังเก่าสองวัง คื่อวังริมน้ำเหนือป้อมมหาฤกษ์ และวังริมแม่น้ำใต้ป้อมมหาฤกษ์ วังริมแม่น้ำเหนือป้อมมหาฤกษ์เป็นวังของสมเด็จพระองค์เจ้าเฉลิมวงค์ ส่วนวังริมแม่น้ำใต้ป้อมมหาฤกษ์เป็นของกรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2423 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดฯ ให้ใช้เนื้อที่ของบริเวณทั้งสองวังนี้สร้างตึกสุนันทาลัย โรงเรียนสุนันทาลัย เพื่อเป็นอนุสรณ์ และอุทิศเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระราชเทวี ซึ่ง ประสบอุบัติเหตุเรือล่มสิ้นพระชนม์ ภายหลังจากก่อสร้างเสร็จแล้วในปี พ.ศ. 2429 โปรดให้ย้ายโรงเรียนนันทอุทยาน ซึ่งสอนภาษาอังกฤษมาตั้งที่โรงเรียนสุนันทาลัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2441-2449 กระทรวงธรรมการ ได้มาตั้งที่ทำการอยู่ ณ ตึกสุนันทาลัย ระยะหนึ่ง จนกระทั่งปีพ.ศ. 2449 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานราชานุญาตให้ย้ายโรงเรียนราชินี ซึ่งตั้งอยู่ ณ ตึกแดง มุมถนนอัษฎางค์ และถนนจักรเพชร มาอยู่ที่โรงเรียนสุนันทาลัย ซึ่งยังคงปรากฏให้เห็นได้ในปัจจุบันก็คือ ตึกริมแม่น้ำซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่เรียนดนตรีและนาฏศิลป์ของนักเรียน ส่วนตึกถัดมาจากริมแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาได้ถูกรื้อถอนและทางโรงเรียนได้สร้างตึกหอสมุดขึ้นแทนตึกเดิม

 

บรรณานุกรม
กรมศิลปากร. รายงานการสำรวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : งานผังรูปแบบ ฝ่ายอนุรักษ์โบราณสถาน กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2538.

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 หอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
Designed by themescreative.com