ตัวเล่มสามารถดูได้ต้องผ่าน VPN  

 

  แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ e-book Collection  

หนังสือเกี่ยวกับรัชกาลที่ 9 จัดทำโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 8 เล่ม เปิดให้ดาวน์โหลดฟรี

King Bhumibol Adulyadej and his versatility in the arts & design
Silpakorn University
โครงการอนุรักษ์ภาพฝีพระหัตถ์และจิตรกรรมที่ประดับบนพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติ เป็นปีที่50
มหาวิทยาลัยศิลปากร
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50
มหาวิทยาลัยศิลปากร
งานช่างของในหลวง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในหลวงกับศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสถาปัตยกรรมไทย
(King Bhumibol Adulyadej and Thai architecture)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร