Main Menu

วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร

GIFF0618

วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร นิกายธรรมยุต

 • ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ถนนพระราม ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๑ งาน ๖๑ ตารางวา
 • ประวัติความเป็นมา

  เดิมชื่อว่า วัดบรมสุข ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดนอก เนื่องจากตั้งอยู่นอกกำแพงเมือง มีผู้สร้างถวายพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งยังทรงผนวช ต่อมาเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติได้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอารามโดยมีพระราชหประสงค์เพื่อให้เป็นวัดธรรมยุตฝ่ายอรัญวาสี คู่กับวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งเป็นวัดธรรมยุตฝ่ายคามวาสี และพระราชทานนามว่า “วัดบรมนิวาส” ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) ได้บูรณปฏิสังขรณ์อีกครั้งหนึ่ง โดยทุนทรัพย์ของเจ้าจอมมารดาทับทิม พร้อมทั้งพระประยูรญาติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

  สิ่งสำคัญในพระอาราม

  พระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนยกฐานสูง แนวเสาอยู่ด้านนอก หลังคาลด 2 ชั้น มุงกระเบื้อง ปรับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ หน้าบันมีลายปูนปั้นรูปมหามงกุฎล้อมด้วยลายดอกไม้ มหามงกุฎเป็นตราประจำพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จิตรกรรมฝาผนังฝีมือ “ขลัวอินโข่ง” จิตรกรเอกสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผนังภายในเป็นภาพวาดคล้ายกับภาพวาดในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารมีลายแตกต่างกันบ้าง คือ ภาพวาดระหว่างช่องหน้าต่างเป็นภาพชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และการทำบุญของชาวบ้าน เช่น การบวชนาค การลอยกระทง การทอดกฐิน การทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชาและวิสาขบูชา ฝรั่งทั้งชายและหญิงทั้งหมด ด้านหน้าพระประธาน เป็นภาพเมืองๆ หนึ่ง ที่ตกอยู่ในความมืดคือ โลภะ โทสะ โมหะ นอกจากนี้แล้วกุฏิสงฆ์และซุ้มประตูวัดบรมนิวาสยังเป็นแบบฝรั่ง ฝีมือช่างสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีความงดงามน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

  พระประธาน ในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อสมัยกรุงสุโขทัย ซึ่งได้อัญเชิญมา จากเมืองพิษณุโลก มีพระนามว่า “พระทศพลญาณ”

  พระเจดีย์ สร้างสมัยรัชกาลที่ ๔ อยู่หลังพระอุโบสถ ลักษณะเป็นทรงกลมแบบสมัยอยุธยา มีประตูเข้าออกตรงกับพระอุโบสถ บานประตูด้านนอกลงรักประดับมุก เป็นรูปราชกุธภัณฑ์ มีฉัตรเก้าชั้นและห้าชั้น พระมหาพิชัยมงกุฎอุณหิสวาลวิชนี ฉลองพระบาทหีบพระอุโบสถลายเถาดอกไม้ อกเลามีรูปพระนารายณ์ พระอินทร์ และรูปกษัตริย์ ๔ พระองค์

  ศาลาการเปรียญ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะทรงไทย ยกพื้นสูง หน้ามุขมีช่อฟ้า ใบระกา และลงรักปิดทอง ประดับกระจกภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง พระนามว่า พระพิชิตมารมัธยมพุทธกาล

  พระนิรันตราย เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริด กระไหล่ทอง ปางสมาธิเพชร เบื้องหลังมีเรือนแก้ว พุ่มมหาโพธิ์ มีอักษรจารึกไว้ในวงกลีบบัว ยอดเรือนแก้วมีรูปมหามงกุฎ รองฐานพระเป็นที่สำหรับน้ำสรง