Feedback ด้านบุคลากร/บริการ - 02/10/2020

เพิ่งจบการศึกษายังยืมหนังสือได้หรือไม่

หอสมุดวังท่าพระตอบ :

นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วจะไม่สามารถยืมหนังสือได้

Last Updated/responded: 2 ต.ค. 2563