Feedback ด้านบุคลากร/บริการ - 05/10/2020

ยืมหนังสือต่อไม่ได้

หอสมุดวังท่าพระตอบ :

กรณีที่ยืมหนังสือต่อด้วยตัวเองที่ www.opac.lib.su.ac.th แล้วไม่ได้ ให้ตรวจสอบตามเงื่อนไขต่อไปนี้

  1. ยืมหนังสือต่อครบ 2 ครั้ง
  2. หนังสือเล่มนั้นมีคนจอง
  3. หนังสือเกินกำหนดส่ง

Last Updated/responded: 5 ต.ค. 2563