Feedback Notice: Undefined index: function_name in G:\inetpub\wwwroot\web\feedback\eachsuggestion.php on line 56 - Notice: Undefined index: crated_at in G:\inetpub\wwwroot\web\feedback\eachsuggestion.php on line 56 07/10/2020

มีจำนวนเล่มหนังสือน้อย ไม่พอต่อการใช้งาน

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีตอบ :

หอสมุดฯ พิจารณาจัดซื้อตัวเล่มมากกว่า 1 copy ในกรณีที่เป็นหนังสือภาษาไทย รวมทั้งประสานงานฝ่ายบริการ เพื่อพิจารณาสั่งซื้อเพิ่มเติมในกรณีที่มีผู้ใช้จองใช้งานหนังสือตัวเล่มที่มีการยืมติดต่อจำนวนมาก หรือมีการยืมใช้งานตลอดภาคการศึกษา

Last Updated/responded: 7 ต.ค. 2563