Feedback ด้านทรัพยากรสารสนเทศ - 07/10/2020

มีจำนวนเล่มหนังสือน้อย ไม่พอต่อการใช้งาน

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีตอบ :

หอสมุดฯ พิจารณาจัดซื้อตัวเล่มมากกว่า 1 copy ในกรณีที่เป็นหนังสือภาษาไทย รวมทั้งประสานงานฝ่ายบริการ เพื่อพิจารณาสั่งซื้อเพิ่มเติมในกรณีที่มีผู้ใช้จองใช้งานหนังสือตัวเล่มที่มีการยืมติดต่อจำนวนมาก หรือมีการยืมใช้งานตลอดภาคการศึกษา

Last Updated/responded: 7 ต.ค. 2563