Feedback ด้านทรัพยากรสารสนเทศ - 01/10/2020

ต้องการยืมวิทยานิพนธ์ต้องทำอย่างไร

หอสมุดวังท่าพระตอบ :

วิทยานิพนธ์แบบตัวเล่มไม่มีให้บริการ หากต้องการสืบค้นและ Download สามารถเข้าใช้งานได้ที่คลังปัญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร www.sure.su.ac.th หรือที่ Website SURE ที่ http://www.sure.su.ac.th/xmlui/browse?value=Thesis&type=type

Last Updated/responded: 1 ต.ค. 2563