Feedback ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก - 07/10/2020

ไม่เห็นอุปกรณ์ หรือป้ายเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ตอบ :

หอสมุดฯ มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารทุกชั้นอยู่แล้ว พร้อมป้ายแสดงจุดที่ตั้งถังดับเพลิง

Last Updated/responded: 7 ต.ค. 2563