Feedback ด้านบุคลากร/บริการ - 07/10/2020

ควรขยายเวลาให้บริการห้องสมุด เป็น 24 ชั่วโมงโดยเฉพาะช่วงสอบ

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ตอบ :

หอสมุดฯ เปิดบริการ 24 ชั่วโมงในช่วงสอบทุกภาคการศึกษาอยู่แล้ว … แต่ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 หอสมุดฯ งดเปิดบริการ 24 ชั่วโมง

Last Updated/responded: 7 ต.ค. 2563