Feedback ด้านทรัพยากรสารสนเทศ - 07/10/2020

อยากให้เพิ่มจำนวนหนังสือ เพิ่มความหลากหลายของเนื้อหา และเพิ่มความทันสมัย โดยเฉพาะหนังสือที่ใช้ในการเรียน ควรมีจำนวนเล่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ตอบ :

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อ “พี่พร้อม” เพื่อเสนอรายชื่อหนังสือตามที่ต้องการ หรือเสนอซื้อได้ที่เว็บไซต์ https://www.plan.lib.su.ac.th/SuggestAPurchase/SuggestAPurchase.aspx หรือติดต่อหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ทางช่องทางต่างๆ ด้านล่าง…
Email : sus.ref2011@gmail.com
facebook fanpage : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
Tel : 081-3272881
Instagram : suslibrary
Twitter : suslibrary
Website : http://www.snc.lib.su.ac.th
Tiktok : snc_lib

Last Updated/responded: 7 ต.ค. 2563