Feedback ด้านทรัพยากรสารสนเทศ - 19/07/2021

อยากให้มีการแสดงปกหนังสือจากการ ค้นหาในระบบ OPAC ด้วย จะทำให้เลือกได้ง่าย

หอสมุดวังท่าพระตอบ :

หอสมุดดำเนินการจัดแสดงหน้าปกหนังสือสำหรับหนังสือใหม่เป็นประจำใน OPAC และมี Link (http://www.opac.lib.su.ac.th/record=b1452745) ไปยังหน้าสารบัญของหนังสือเล่มนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เพิ่มเติมจากการดูจากหน้าเว็บเพจ NEW ARRIVAL (http://www.resource.lib.su.ac.th/materials/web/?loc=sut&type=arrival) ของเว็บไซต์ http://www.thapra.lib.su.ac.th/thapra/ และ http://www.l.su.ac.th

 

Last Updated/responded: 19 ก.ค. 2564