Feedback ด้านทรัพยากรสารสนเทศ - 19/07/2021

อยากให้หนังสือมีจำนวนมาก หลากหลายและทันสมัย ควรเพิ่มจำนวนเล่มของหนังสือที่อาจารย์ให้นักศึกษาทำงาน เพราะไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษา

หอสมุดวังท่าพระตอบ :

ในปีการศึกษา 2563 หอสมุดถูกตัดลดงบประมาณเพื่อการจัดซื้อหนังสือลงจึงทำให้ไม่สามารถจัดซื้อได้ครอบคลุมทุกชื่อ แต่ได้แก้ไขโดยการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการจนได้รับงบประมาณจากคณะวิชาส่วนหนึ่งมาดำเนินการ นอกจากนี้ยังหาคู่ความร่วมมือเพื่อนำทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูลจากคู่ความร่วมมือมาให้บริการภายในสำนักหอสมุดกลาง ได้แก่  miniTCDC และผู้ใช้บริการสามารถสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเพื่อยืมหนังสือโดยติดต่อผ่านทางหอสมุดวังท่าพระ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ และหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

Last Updated/responded: 19 ก.ค. 2564