Feedback ด้านทรัพยากรสารสนเทศ - 02/08/2021

ควรมีการแนะนำการใช้งานฐานข้อมูล เพราะบางท่านอาจไม่ทราบ

หอสมุดวังท่าพระตอบ :

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับบริการแนะนำการใช้ฐานข้อมูลผ่านทาง Facebook ของหอสมุด

Last Updated/responded: 2 ส.ค. 2564