Feedback ด้าน E-book - 02/08/2021

อยากให้มีระบบการยืม-คืน หนังสือ สำหรับศิษย์เก่ำ

หอสมุดวังท่าพระตอบ :

หอสมุดกำหนดนโยบายให้มีการจัดบริการยืม-คืนสำหรับศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอการตรวจสอบประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าบำรุงสำหรับบุคคลทั่วไปและนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2563 จากกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยจะประชาสัมพันธ์ผ่าน Faecbook ของหอสมุด เมื่อสามารถจัดบริการดังกล่าวแก่บุคลลทั่วไปและนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรได้

Last Updated/responded: 2 ส.ค. 2564