Feedback ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก - 02/08/2021

สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่มีประสิทธิภาพ

หอสมุดวังท่าพระตอบ :

หอสมุดได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการด้านอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการ ณ อาคารหอสมุด หลังการปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ

Last Updated/responded: 2 ส.ค. 2564