Feedback ด้าน E-book - 02/08/2021

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ครอบคลุมบางฐานค่อนข้างจำกัดการใช้ เช่น ไม่สามารถ download ได้ทุกฉบับ หรือค้นได้แค่ abstract (2)

หอสมุดวังท่าพระตอบ :

ในปีการศึกษา 2563 หอสมุดถูกตัดลดงบประมาณเพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทำให้ไม่สามารถจัดซื้อฐานข้อมูลที่มีราคาสูงได้ แต่ได้แก้ไขโดยการหาคู่ความร่วมมือเพื่อนำฐานข้อมูลจากคู่ความร่วมมือมาให้บริการภายในสำนักหอสมุดกลาง ได้แก่ ฐานข้อมูลด้านการออกแบบของ TCDC  หรือผู้ใช้บริการติดต่อที่เคาน์เตอร์บริการ ยืม- คืน ของหอสมุดวังท่าพระ เพื่อรับเอกสารไปใช้บริการ ณ อาคารของ TCDC และห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรเพื่อสืบค้นฐานข้อมูลด้านโบราณคดี

Last Updated/responded: 2 ส.ค. 2564