Feedback Notice: Undefined index: function_name in G:\inetpub\wwwroot\web\feedback\eachsuggestion.php on line 56 - Notice: Undefined index: crated_at in G:\inetpub\wwwroot\web\feedback\eachsuggestion.php on line 56 02/08/2021

ควรห้องติวแยกกับห้องอ่านหนังสือชัดเจน เสียงไม่รบกวนกัน

หอสมุดวังท่าพระตอบ :

หอสมุดได้จัดทำห้องเรียนรู้กลุ่ม จำนวน 2 ห้อง เพื่อการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ที่สามารถใช้เสียงได้ ให้บริการ ณ ส่วนบริการโสตทัศนศึกษา บริเวณชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งเชื่อมต่อกับอาคารหอสมุด

Last Updated/responded: 2 ส.ค. 2564